DSCNTN DD44,HS32,DC11,PHR5.xls
Microsoft Excel Table 1.4 MB

           CÁC LỚP HỘ SINH

               CAO ĐẲNG HÌNH ẢNH Y HỌC

                      CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM

                              TRUNG CÂP ĐIỀU DƯỠNG 45

                                        TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG 46

                                                 CÁC LỚP LIÊN THÔNG

                                                            PHỤC HÌNH RĂNG

Điểm tổng kết các học phần sẽ được phòng Đào tạo cập nhật trong vòng 1 tuần từ khi có điểm. Nếu điểm trên Website không đúng với điểm bộ môn trả cho HS (bản cứng) HS-SV vui lòng phản hồi Mail bên dưới và xem lại sau 1 tuần.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.